Legals

Juridische kennisgeving en privacybeleid

DEEL I - JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

Deze website Onduline.be is eigendom van Onduline France statutair gevestigd in:
Rue du Bac 76480 Yainville, geregistreerd onder nr. B 383 772 571 De verantwoordelijke voor de publicatie van de website is Patrick Destang  in zijn hoedanigheid van President De website wordt gepubliceerd en gehost door

 

De website heeft tot doel algemene informatie te verstrekken over het bedrijf en de producten die het verkoopt. 
 

Belangrijke contactgegevens

 

Onduline France

Rue du Bac

76480 Yainville

Téléphone : 02 35 05 90 90

E-mail : [email protected]

 

 

Intellectueel eigendom

 

De website in zijn geheel, evenals elk van de elementen die er autonoom deel van uitmaken, met name programma's en specifieke ontwikkelingen en inhoud met inbegrip van gegevens, teksten, stilstaande of geanimeerde beelden, logo's, geluiden, grafieken, bestanden, zijn het exclusieve eigendom van de Onduline Group of van derden die er een licentie voor hebben verleend.  Elke gehele of gedeeltelijke weergave van de website of één van de onderdelen daarvan zonder uitdrukkelijke toestemming van de Onduline Group is verboden en vormt een inbreuk op de artikelen L.335-2 en volgende van de wet op het intellectueel eigendom.

 

De gegevensbestanden op de website vallen onder de bescherming van de artikelen L.341-1 en volgende van de Franse wet op de intellectuele eigendom en elke extractie of hergebruik van kwalitatief of kwantitatief substantiële inhoud uit de gegevensbestanden is strafbaar.

 

De handelsmerken en logo's die op de website voorkomen, zijn door de Onduline Group of door derden gedeponeerde handelsmerken. Elke reproductie, nabootsing of gebruik, geheel of gedeeltelijk, van deze onderscheidingstekens zonder uitdrukkelijke toestemming en in strijd met de verbodsbepalingen van de artikelen L.713-2 en volgende van de Franse wet op het intellectueel eigendom, valt onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

 

Andere onderscheidende tekens, in het bijzonder bedrijfsnamen, handelsnamen, merktekens, domeinnamen die op de website worden weergegeven, zijn eigendom van de Onduline Group of van derden en elke reproductie zonder uitdrukkelijke toestemming kan worden beschouwd als onrechtmatig gebruik, waarbij de verantwoordelijkheid van de auteur in het geding wordt gebracht op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Waarschuwing over informatie

 

De Onduline Group kan niet garant staan voor de volledigheid, actualiteit en actualiteit van de informatie die op haar website wordt gepubliceerd. De bezoeker erkent dat hij/zij deze informatie onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid gebruikt. De Onduline Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van een fout of van informatie die op de website of op één van de gelinkte websites wordt geraadpleegd en, in het algemeen, voor welke problemen dan ook die het gevolg kunnen zijn van problemen in verband met de werking van de website. Deze website kan links bevatten naar externe sites, waarvoor de Onduline Group niet verantwoordelijk is voor de inhoud. Gebruikers van een externe site mogen geen deep links naar deze website maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onduline Group.

 

Redactioneel beleid

 

De op deze website verstrekte en gehoste informatie is onderzocht en geschreven door gekwalificeerde professionals in dienst van de Onduline Group. De informatie wordt zo duidelijk mogelijk uiteengezet. Het deontologisch en organisatorisch kader waarbinnen de redacteuren werken, wordt bepaald door de Onduline Group. Als u meer wilt weten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in deze "juridische kennisgeving".

 

Advertentiebeleid

 

Reclamebanners of de uitwisseling van links met preferente industriële of commerciële partners kunnen een bron zijn van voordelen in natura of financiële bijdragen aan de productie van documenten of de organisatie van evenementen, maar vormen geen bron van financiering voor deze website en hebben geen invloed op het redactionele beleid van de website.

 

DEEL II - BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het doel van dit privacybeleid is het vastleggen van de principes en richtlijnen die de ONDULINE GROUP toepast met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers van de websites die door de Group worden beheerd.

 

Het begrip "persoonsgegevens" of "persoonlijke gegevens" komt overeen met de definitie van artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR 2016/679), d.w.z. alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd: achternaam, voornaam, IP-adres, e-mailadres, enz.

 

De Onduline Group bevestigt dat zij de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming zal naleven, en verbindt zich ertoe de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens te waarborgen.

 

De Onduline Group verbindt zich er formeel toe geen persoonlijke informatie te verkopen, te verhuren, uit te wisselen of weg te geven.

 

 1. Toepassingsgebied en uitzonderingen

 

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Onduline Group via haar websites:

 

www.onduline.be

 

Dit beleid is niet van toepassing op verwerkingen die worden uitgevoerd op websites of applicaties van derden waarvoor de Onduline Group niet de beheerder is.

 

Dit beleid heeft ook betrekking op de verwerking die plaatsvindt in het kader van:

 • De werving van personeel voor de Onduline Group
 • Het beheer van de dienstverleners en partners van de Onduline Group

 

De wettelijke basis voor de verwerking is:
- de uitvoering van een contract voor de verwerking van online donaties

 

 • De instemming voor andere behandelingen

 

 1. Verzamelde gegevens

 

De verzamelde gegevens verschillen naar gelang het doel van de desbetreffende verwerking.

 • Zoek uw land" formulier: Wij verzamelen uw inloggegevens, postcode en woonplaats 
 • Aanvraagformulier voor informatie per e-mail: Wij verzamelen uw contactinformatie (e-mail), postcode, woonplaats,
 • Registratie gebruikersaccount: Wij verzamelen uw contactinformatie (e-mail), een gebruikersnaam en een door de gebruiker gegenereerd wachtwoord.
 • Inschrijving op nieuwsbrief: Wij verzamelen uw contactinformatie (e-mail)
 • Verbindingsgegevens (IP-adres, datum/tijd, browsertype, bezochte URL) voor de verschillende websites worden indirect
 • Online aankopen op webwinkels: Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens, postadres, telefoonnummer en e-mailadres, web transactie geschiedenis, type betaalmethode, certificaat, ontvangstbewijs en ontvangstbewijsnummer indien van toepassing, e-mail, ...

 

 1. Gebruik van de verzamelde gegevens

 

Elke verzameling van gegevens gebeurt specifiek voor uitdrukkelijke doeleinden en wordt duidelijk aangegeven op de pagina van de website waar de gegevens worden verzameld. U wordt er tevens van in kennis gesteld of de gevraagde gegevens noodzakelijk dan wel facultatief zijn voor de verwezenlijking van het doel, alsmede van de gevolgen indien de gevraagde gegevens niet worden verstrekt.

 

De Onduline Group behoudt zich het recht voor aanvullende en/of bijkomende verzamelmethoden te creëren. In dit verband zal de Onduline Group, in overeenstemming met de regelgeving, de specifieke doeleinden van de betreffende verwerking op de pagina voor gegevensverzameling specificeren.

 

De Onduline Group voert geen verwerkingen uit die leiden tot volledig geautomatiseerde besluitvorming op basis van uw persoonsgegevens.

 

De verzamelde gegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt:

 • Zoek de website van uw land" formulier: de gegevens die via dit formulier worden verzameld, worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en om statistieken op te stellen. De locatiegegevens (postcode en woonplaats) worden gebruikt om u door te verwijzen naar de entiteit van de Groep die het best aan uw behoeften kan voldoen.
 • Aanvraagformulier voor informatie per e-mail: de via het contactformulier verzamelde gegevens worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en statistieken op te stellen. De locatiegegevens (postcode en plaats) worden gebruikt om uw verzoek door te verwijzen naar de dichtstbijzijnde mogelijke locatie.
 • Registratie gebruikersaccount: de verzamelde gegevens worden gebruikt om een gebruikersprofiel op de website te registreren en te beheren.
 • informatie over inloggegevens en informatie die via onze trackers en cookies wordt verzameld (zie deel III van dit
 • Verbindingsgegevens: Verbindingsgegevens worden gebruikt om de veiligheid en de traceerbaarheid van persoonsgegevens te waarborgen. Deze gegevens worden ook gebruikt voor statistische doeleinden met betrekking tot de raadpleging en het bezoek van onze websites. Voor meerbeleid).
 • Online winkelen : de verzamelde gegevens worden gebruikt voor het beheer van de online aankopen, het beheer van de klantenrelatie, de uitgifte van facturen, het beheer van de bestelling en de levering van het (de) aangekochte product(en) , het klachtenbeheer en de statistische analyse.
 • Etc...

 

 1. Ontvangers van persoonsgegevens

 

De ontvangers van de gegevens zijn van verschillende aard:

 

  • De teams van de Onduline Group;
  • Verwerkers en partners voor de uitvoering van de betrokken verwerking;
  • Waar van toepassing, de juridische en administratieve autoriteiten, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Deze categorieën van ontvangers worden in voorkomend geval aangevuld met categorieën die specifiek zijn voor elke verwerking en waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen in de mededelingen op de pagina over gegevensverzameling

 

De overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers (ongeacht hun juridische aard, of het nu gaat om onderaannemers, gegevensbeheerders of gewone ontvangers) geschiedt op een veilige manier en in toepassing van een overeenkomst tussen de Onduline Group en elke ontvanger. De Onduline Group verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat elke ontvanger op de hoogte is van de leidende beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens en dat deze beginselen in toepassing van de wet en/of een specifiek contract op hem van toepassing zijn.

 


Lijst van verwerkers en partners aan wie persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven

 • Google (voor Google Analytics, Google Maps, Recaptcha)
 • Financiële diensten en online-betalingsbedrijven, voor de verwerking van online-betalingen in onze webwinkels:
 • Onderaannemers voor het beheer van leveringen...

 

 

 

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard

 


De door de Onduline Group toegepaste bewaartermijnen zijn in overeenstemming met de in Frankrijk op de datum van dit document geldende regelgeving, met dien verstande dat sommige van uw gegevens kunnen worden bewaard en gebruikt gedurende de wettelijk voorgeschreven verjaringstermijnen in geval van gerechtelijke vervolging.

 

De bewaringstermijn van persoonsgegevens verschilt naar gelang van de doeleinden van de verwerking, bijvoorbeeld:

 • Contactformulier: uw persoonsgegevens worden bewaard tot 2 jaar na het laatste contact.
 • Verbindingsgegevens: persoonsgegevens in verband met de verbinding worden 6 maanden bewaard.

 

 

 1. In geval van verwerking met het oog op het beheer van dienstverleners, partners en klanten

 

Partners en leveranciers

 

De Onduline Group kan ook persoonsgegevens over u verwerken wanneer uw bedrijf in gesprek is of een contract heeft afgesloten met de Onduline Group als dienstverlener of partner.

 

In dit kader zal de Onduline Group informatie verzamelen met betrekking tot:

 

 • de contactpersoon of contactpersonen aangegeven bij de Onduline Group zoals de contactpersoon aangegeven op het formulier, de belangrijkste referent voor het contract, de contactpersoon voor de facturatie en elke andere contactpersoon: naam, voornaam, zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, functie, en alle informatie in de uitwisselingen (aard van de aanvraag, enz.);
 • de ondertekenaar(s) van de overeenkomst: naam, voornaam, functie, handtekening.

 

Deze gegevens zijn, voor zover nodig, bestemd voor de medewerkers die belast zijn met de follow-up van de commerciële relatie en/of het partnerschap, de boekhouding/facturering en de medewerkers van de afdelingen die bij de aanvraag/het contract betrokken zijn.

 

Deze wordt verzameld en bewaard:

 

 • voor offerteaanvragen die niet tot de sluiting van een contract leiden: de tijd die nodig is om de aanvraag te bestuderen en op te volgen + één (1) jaar na de sluiting van de aanvraag (of van het laatste contact, indien van toepassing);
 • voor contracten en voor de uitvoering van het contract: de duur van de contractuele relatie;
 • voor de behartiging van ons rechtmatig belang bij de bescherming en verdediging van onze rechten in geval van een geschil, gedurende een periode van vijf (5) jaar na het einde van de contractuele relatie.

 

Klanten

 

In het kader van haar activiteiten kan de Onduline Group een beperkt aantal persoonsgegevens van onze klanten verwerken.

 

Voor dit doel kunnen de identiteit, de functie, e-mail, het adres en het telefoonnummer van de betrokkene worden geregistreerd.

 

Deze gegevens zullen door de Onduline Group alleen worden gebruikt voor rechtmatige contacten en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving kunnen deze gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de contractuele relatie tussen de Onduline Group en de klant, of drie jaar na het laatste contact met de betrokkene in het geval van prospects.

 

 

 

 

 

 1. Ingeval van verwerking in verband met personeelswerving

 

 

De Onduline Group kan persoonsgegevens over u verwerken wanneer u een open sollicitatie indient of solliciteert op een vacature die door de Onduline Group is gepubliceerd.

 

 

In deze context worden persoonsgegevens over u verzameld:

 

 • direct aan u gekoppeld tijdens het sollicitatieproces;

 

 • indirect aan u gekoppeld via derden voor de verificatie van uw diploma's en referenties, na uw instemming.

 

De volgende gegevens worden verzameld: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, beroepservaring en alle informatie die u ons verstrekt bij uw sollicitatie en/of curriculum vitae en/of sollicitatiegesprekken: foto, vaardigheden, opleidingsniveau, gesproken talen, salarisverwachtingen, woonadres, hobby's, gezinssituatie, enz.

 

Als u ons de gegevens van een contactpersoon verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de contactpersoon hiervan op de hoogte is en u zijn toestemming heeft gegeven.

 

Deze gegevens worden alleen verzameld en opgeslagen in het kader van het beheer van uw sollicitatie, op basis van het legitieme belang van de Onduline Group en/of uw instemming, en worden niet gebruikt voor andere doeleinden, met name commerciële.

 

Deze worden bewaard:

 

 • in geval van een succesvolle sollicitatie: de gegevens met betrekking tot een werknemer worden bewaard gedurende zijn/haar aanwezigheid binnen de Onduline Group en na zijn/haar vertrek gedurende de van toepassing zijnde wettelijke bewaringstermijn.

 

 • in geval van een afwijzing van een sollicitatie: twee jaar, tenzij u bezwaar maakt.

 

Uw persoonsgegevens zullen in ieder geval op uw verzoek worden verwijderd (zie het deel over de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming), binnen een termijn van maximaal 1 maand na uw verzoek.

 

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt door het personeel dat belast is met de personeelswerving binnen de Onduline Group en, incidenteel, om technische en logistieke redenen, door de onderaannemers van de Onduline Group.

 

 1. Veiligheid van uw gegevens

 

De Onduline Group hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Deze verwerkingen worden op een veilige manier uitgevoerd.

 

 

Wij treffen de nodige technische, fysieke en organisatorische maatregelen om, voor zover mogelijk, elke wijziging, verlies of ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

 1. Gegevensopslag

 

Persoonsgegevens worden in de Europese Unie opgeslagen in databanken of bestanden van de Onduline Group of in die van dienstverleners waarmee de Groep een specifieke contractuele relatie heeft.

 

 1. Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 heeft u de volgende rechten:

 

  • recht op inzage in uw persoonsgegevens;
  • recht op correctie van uw persoonsgegevens indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
  • recht op beperking onder de voorwaarden van artikel 18 van de GDPR (AVG);
  • recht op bezwaar op legitieme gronden;
  • recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;
  • voor verwerking op basis van toestemming, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
  • recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens indien:

 

 

u uw toestemming intrekt voor verwerking op basis van toestemming;

 • u op geldige wijze bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • het onrechtmatig is verwerkt;
 • een wet dit vereist.

 

Overeenkomstig artikel 40-1 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens [aan te passen aan de plaatselijke wetgeving] , hebt u ook de mogelijkheid om instructies te geven over het bewaren, verwijderen en meedelen van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

 

 1. Claims

 

Indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected]

 

of per brief:

 

DPO

Onduline Group

24 Quai Gallieni,

92150 Suresnes

 

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL overeenkomstig de Europese verordening (www.cnil.fr).

 

 

 

DEEL III - INLOGGEGEVENS, TRACKERS EN COOKIES

Wat is een cookie? Wat is een tracker?

 

Een cookie, ook bekend als een "verbindingsindicator", behoort tot de familie van de "tracers". Het is een tekstbestand dat op een speciale plaats op uw computer of mobiele toestel wordt gezet wanneer u een website bezoekt.

 

Een cookie maakt het mogelijk om, voor de duur van zijn geldigheid, de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt te herkennen telkens wanneer u onze website bezoekt. Het identificeert u niet persoonlijk, maar herkent alleen de webbrowser op uw computer of mobiele apparaat.

 

Tegenwoordig zijn er andere soorten trackers. De onzichtbare pixel, ook wel transparante GIF of action tag genoemd. Dit is een stukje code dat als een kleine afbeelding op de webpagina verschijnt. Het kan worden gebruikt om de tijd en datum te herkennen waarop een pagina werd bekeken en om technische informatie te verzamelen zoals het IP-adres of de configuratie van de machine.

 

Cookies, tracers en op deze wijze verzamelde gegevens worden maximaal 13 maanden bewaard.

 

Sommige cookies en trackers geven gegevens door aan in de Verenigde Staten gevestigde bedrijven GOOGLE en FACEBOOK. Deze ondernemingen hebben zich aangesloten bij het Privacy Shield, een zelfcertificeringsmechanisme voor in de Verenigde Staten gevestigde ondernemingen dat momenteel door de Europese Commissie niet langer wordt erkend als een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens die door een Europese entiteit worden doorgegeven aan in de Verenigde Staten gevestigde ondernemingen.

 

U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uitoefenen op dezelfde wijze als uiteengezet in deel II van dit Beleid.

 

Om te voldoen aan de transparantieverplichting die door de GDPR wordt opgelegd, geven wij hieronder een gedetailleerd overzicht van de verschillende trackers die wij op onze website gebruiken.

 

Onze technische cookies

 

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de toegang tot, het raadplegen van en het gebruik van de informatie en diensten van de website. Zij stellen ons in staat uw browser te herkennen, uw bezoek aan een specifieke pagina van onze website aan te duiden, uw surfcomfort te verbeteren (aanpassing van de beeldschermresolutie, behoud van de gebruikte taal, onthouden van wachtwoorden en informatie met betrekking tot een online formulier, enz.), veiligheidsmaatregelen te treffen en uw keuzes met betrekking tot cookies en tracers te bewaren.

 

Deze technische cookies kunnen niet worden uitgeschakeld of ingesteld, anders hebt u geen toegang tot de website, de informatie en de diensten.

 

U kunt uw browser zo instellen dat de installatie van deze cookies op uw computer of mobiele apparaat wordt geblokkeerd, maar sommige functies en diensten van de website zullen dan niet naar behoren functioneren.

 

Deze technische cookies zijn de volgende:

 

"Google Font API "

Domein: https : be.onduline.com

Durée Bewaartermijn: 12 maanden Wettelijke basis

: legitieme belangen van de Onduline Group om haar website te exploiteren Eindigheid

: b.v. Met dit cookie kunnen wij uw voorkeuren met betrekking tot andere cookies opslaan (het type toestemming en de verschillende cookies en tracers die op ons platform worden gebruikt). Het is niet persoonlijk en wordt gebruikt voor de goede werking van de website.

 

 

"lang "

Domein: https:

//fr.onduline.comDurée Bewaartermijn:

sessie Wettelijke basis

: legitieme belangen van de Onduline Group om haar website te exploiteren Eindigheid

: Met dit cookie kunnen wij de taal onthouden die op onze website wordt gebruikt. Het is niet persoonlijk en wordt gebruikt voor de goede werking van de website.

 

"Re-captcha

 

 

 

 

Onze doelgroepmeting en statistische cookies

 

De cookies voor doelgroepmeting stellen statistieken op over het aantal bezoeken aan de site en het gebruik van onze diensten. Statistieken over het aantal bezoeken, de inhoud en de weergegeven pagina's kunnen op die manier worden verzameld. Deze statistieken maken het mogelijk het bezoek aan en de ergonomie van onze diensten te verbeteren.

 

U kunt het gebruik van deze cookies aanvaarden of weigeren via de configuratie "Beheer van cookies en trackers".

 

Als u deze cookies weigert, kunnen wij geen anonieme statistieken opstellen.

 

 

"

Domein: https:

//fr.onduline.comDurée Bewaartermijn: 13 maanden Wettelijke basis

: toestemming Doel

: Om uw surfgedrag te registreren en door te geven aan GOOGLE ANALYTICS, zodat ONDULINE GROUP het gebruik van de site beter kan begrijpen.

 

 

"

Domein: https:

//fr.onduline.comDurée Bewaartermijn: 1 dag Wettelijke

basis

: toestemming

Doel: Om uw surfgegevens te verzamelen en door te geven aan GOOGLE ANALYTICS.

 

 

"

Domein: https:

//fr.onduline.comDurée Bewaartermijn: 1 dag Wettelijke

basis

: toestemming Doel

: Om uw surfgegevens te verzamelen en door te geven aan GOOGLE ANALYTICS.

 

Onze doelgroepgerichte reclame of marketing trackers

 

U kunt het gebruik van deze cookies aanvaarden of weigeren via de configuratie "Beheer van cookies en trackers".

 

Als u deze tracker weigert kunnen wij u geen gerichte reclame voorstellen.

 

 

"

Domein: https:

//fr.onduline.comDurée bewaartermijn: XX maanden Wettelijke basis

: toestemming

 

YouTube (GOOGLE) Cookies

 

Deze cookies worden door GOOGLE geplaatst wanneer u video's wilt afspelen die in onze webpagina's zijn opgenomen. U kunt het gebruik van deze cookies aanvaarden of weigeren via de configuratie "Beheer van cookies en trackers". Als u deze cookies weigert kunt u de video's niet afspelen.

 

Wanneer u deze cookies accepteert, verzamelt en verwerkt GOOGLE een aantal van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over deze verwerking, zie hun privacybeleid: https://policies.google.com/privacy